Rachunkowość finansowa – kurs online

Rachunkowość od podstaw – kurs online
Controlling kosztów, jako narzędzie efektywnego zarządzania organizacją – szkolenie online

TERMIN KURSU

Rozpoczęcie kursu: termin do uzgodnienia

| Zajęcia prowadzone będą online.
 

Czas trwania kursu wynosi 80 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut). Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki i w czwartki,  w godz. 16.30 – 20.35.

Koszt uczestnictwa: 1 250 zł. + VAT 23% – cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe.


Promocja!

Rabat 10% przy zgłoszeniu dwóch osób


ADRESACI SZKOLENIA

Osoby, które chciałyby lepiej zrozumieć i poznać zagadnienia dotyczące zasad ewidencji księgowej, rachunku kosztów oraz sprawozdawczości finansowej oraz nabyć podstawowe umiejętności dotyczące rozrachunków z tytułu podatków.   

W kursie mogą uczestniczyć osoby posiadające wiedzę z zakresu podstaw  rachunkowości, które chciałyby uzupełnić i poszerzyć wiedzę, niezbędną do wykonywania pracy na stanowisku samodzielnego księgowego.

FORMA ZAJĘĆ

  1. Zajęcia dydaktyczne obejmują 80 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna trwa 45 minut), prowadzone są w formie wykładowo-seminaryjnej.
  2. Treści teoretyczne uzupełniane są dużą ilością przykładów i ćwiczeń.
  3. W trakcie kursu prowadzący nawiązuje do praktycznych aspektów rachunkowości, pokazując jak wyglądają różne rozwiązania księgowe w programie finansowo – księgowym. 
  4. Na zajęciach szczególną uwagę zwraca się na ewidencję operacji gospodarczych, związanych z zamknięciem miesiąca i ustalaniem zobowiązań podatkowych.  
  5. Na końcowych zajęciach uczestnicy rozwiązują przykład obejmujący ewidencję całokształtu działalności przedsiębiorstwa i sporządzają bilans oraz rachunek zysków i strat (w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym).
  6. Kurs pozwala na poznanie praktycznych aspektów rachunkowości oraz kompleksowe postrzeganie rachunkowości.

KORZYŚCI – WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

Kurs pozwala na nabycie wiedzy z zakresu rachunkowości, po ukończeniu  kursu uczestnik
– zna pojęcia takie jak np.: aktywa, pasywa, operacja gospodarcza, wynik finansowy, sprawozdanie finansowe,
– umie interpretować zapisy na kontach księgowych,
–  umie przyporządkowywać ponoszone  koszty do  poszczególnych układów kosztów (rodzajowego i funkcjonalnego),
– nabywa umiejętność porównywania  informacji wynikających ze sprawozdań finansowych i wyciągania wniosków,
– zna elementy kształtujące wynik finansowy przedsiębiorstwa
– posiada umiejętność sporządzenia bilansu i rachunku zysków i strat                                                                
– posiada umiejętność księgowania operacji bilansowych i wynikowych
– posiada umiejętność  ustalania wyniku finansowego
– posiada  umiejętność  weryfikacji zapisów księgowych

PROWADZĄCY:

Kursy prowadzi dr nauk ekonomicznych, wieloletni wykładowca podstaw rachunkowości, rachunkowości finansowej i zarządczej, jednocześnie praktyk, od wielu lat pracujący jako dyrektor ekonomiczno – finansowy w spółce produkcyjnej.

KORZYŚCI

  • Kurs pozwala na nabycie wiedzy umożliwiającej pracę w księgowości.
  • Na zajęciach przekazywana jest nie tylko wiedza teoretyczna, ale kształcone są również  umiejętności i kompetencje praktyczne, z zakresu ewidencji operacji gospodarczych oraz sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat.
  • Możliwość dodatkowych, bezpłatnych konsultacji, dla osób, które będą miały trudności ze zrozumieniem materiału.
  • Uczestnicy kursu otrzymają materiały obejmujące zagadnienia poruszane na kursie.Po ukończeniu kursu, istnieje możliwość zorganizowania kursu rachunkowości komputerowej.

PROGRAM KURSU

Pojęcie, zakres i funkcje rachunkowości finansowej.
Wzorce i normy rachunkowości.
Zasady prawidłowej rachunkowości.
Regulacje ustawowe dotyczące rachunkowości.
Organizacja rachunkowości w firmie i jej zakres przedmiotowy.
Zakładowy plan kont.
Charakterystyka aktywów trwałych i ich klasyfikacja
Metody amortyzacji środków trwałych
Księgowe ujęcie stanu i zmian w wartości środków trwałych.
Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych.
Ewidencja inwestycji długoterminowych.
Charakterystyka aktywów pieniężnych.
Formy obrotu gotówkowego i bezgotówkowego.
Ewidencja środków pieniężnych w kasie.
Ewidencja operacji bankowych.
Ewidencja innych środków pieniężnych: weksli, czeków obcych i środków pieniężnych w drodze.    
Pojęcie i klasyfikacja rozrachunków.
Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami.
Ewidencja rozrachunków z pracownikami.
Ewidencja rozrachunków publiczno – prawnych.
Ewidencja pozostałych rozrachunków.
Klasyfikacja i wycena materiałów.
Ewidencja zakupu materiałów.
Ewidencja wydania materiałów do produkcji.
Ewidencja odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów i kosztów zakupu.
Pojęcie i klasyfikacja kosztów.
Warianty rachunku kosztów.
Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i w układzie funkcjonalnym.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów.
Zasady, rodzaje i metody kalkulacji kosztów.
Istota, klasyfikacja i wycena produktów.
Ewidencja obrotu produktów.
Ewidencja przychodów z działalności operacyjnej i kosztów ich osiągnięcia.
Ewidencja pozostałych przychodów operacyjnych i pozostałych kosztów operacyjnych.
Ewidencja przychodów i kosztów finansowych.
Charakterystyka i klasyfikacja kapitałów własnych.
Ewidencja kapitałów własnych.
Ewidencja wyniku finansowego.
Ewidencja obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego.
Istota i klasyfikacja sprawozdań finansowych. Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce zajęć (w przypadku zajęć stacjonarnych): Babka Tower, przy Alei Jana Pawła II  80 lokal 141, w Warszawie (XXII piętro).

Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydane przez Centrum Badawczo-Szkoleniowe Certus Technologie Budowlane Sp. z o.o. Sp. k.