Rachunkowość od podstaw – kurs online

Rachunkowość finansowa – kurs online

PLANOWANE TERMINY ROZPOCZĘCIA KURSU

 

TERMINY DO UZGODNIENIA

Czas trwania kursu wynosi 80 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut). Zajęcia dydaktyczne prowadzone są online, z wykorzystaniem platformy MS Teams. Odbywają się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i w środy, w godz. 16.30 – 20.35.

Koszt uczestnictwa: 1250 zł.+ VAT 23% – cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe.


Promocja!

Rabat 10 % przy zgłoszeniu dwóch osób.


ADRESACI SZKOLENIA

Osoby, które chciałyby uzyskać podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości i nabyć umiejętności dotyczące ewidencji podstawowych operacji gospodarczych oraz sporządzania sprawozdań finansowych.  W kursie mogą uczestniczyć osoby, które nie miały wcześniej styczności  z problematyką rachunkowości oraz te, które chciałyby uzupełnić i poszerzyć swoją wiedzę.

FORMA ZAJĘĆ

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są online, z wykorzystaniem platformy MS Teams. W czasie szkolenia udostępniana jest prezentacja, po której istnieje możliwość zadawania pytań oraz rozmów na czacie.Treści teoretyczne uzupełniane są dużą ilością przykładów i ćwiczeń praktycznych. Na końcowych zajęciach uczestnicy rozwiązują przykład obejmujący ewidencję całokształtu działalności przedsiębiorstwa i sporządzają dwa elementy sprawozdania finansowego (bilans oraz rachunek zysków i strat).

PROWADZĄCY:

Kursy prowadzi dr nauk ekonomicznych, wieloletni wykładowca podstaw rachunkowości, rachunkowości finansowej i zarządczej, jednocześnie praktyk, od wielu lat pracujący jako dyrektor ekonomiczno – finansowy w spółce produkcyjnej.

KORZYŚCI

  1. Kurs pozwala na nabycie wiedzy i umiejętności umożliwiających pracę w księgowości, gdyż na  zajęciach przekazywana jest nie tylko wiedza teoretyczna, ale kształcone są umiejętności i kompetencje praktyczne, z zakresu ewidencji operacji gospodarczych oraz sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat.
  2. Program kursu dostosowywany jest do potrzeb uczestników, tak by w optymalny sposób mogli oni korzystać z wiedzy i nabywać odpowiednie umiejętności, niezbędne do pracy w komórkach księgowych.
  3. Na zajęciach można będzie zobaczyć jak wygląda księgowość w rzeczywiście  funkcjonującej spółce.
  4. Możliwość dodatkowych, bezpłatnych konsultacji, dla osób, które będą miały trudności ze zrozumieniem materiału.
  5. Uczestnicy kursu otrzymają materiały obejmujące zagadnienia poruszane na kursie.

PROGRAM

1. Pojęcie, zakres  i funkcje rachunkowości.

2. Normy prawne rachunkowości w Polsce.

3. Sposoby prowadzenia ewidencji operacji gospodarczych w podmiotach gospodarczych.

4. Metody rachunkowości.

5. Zasady rachunkowości

6. Zasoby majątkowe jednostek gospodarczych.

7. Kapitały i fundusze.

8. Bilans.

9. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans.

10. Księgi rachunkowe.

11. Pojęcie konta księgowego i jego elementy.

12. Zakładowy plan kont.

13. Zasady funkcjonowania kont bilansowych.

14. Cykl czynności od bilansu początkowego do bilansu końcowego.

15. Dokumentacja księgowa.

16. Wycena aktywów i pasywów.

17. Aktywa pieniężne i inne środki pieniężne.

18. Rozrachunki.

19. Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne.

20. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

21. Rzeczowe aktywa obrotowe.

22. Kategorie charakteryzujące procesy gospodarcze i wynik finansowy jednostek gospodarczych.

23. Zasady funkcjonowania kont niebilansowych – wynikowych.

24. Zasady ustalania wyniku finansowego.

25. Klasyfikacja kosztów.

26. Zasady ewidencji kosztów.

27. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym.

28. Ewidencja kosztów w układzie kalkulacyjnym.

29. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym.

30. Rozliczenia międzyokresowe kosztów.

31. Ewidencja sprzedaży w jednostce produkcyjnej.

32. Opodatkowanie sprzedaży (VAT).

33. Wynik finansowy jednostki gospodarczej.

34. Podatek dochodowy – zagadnienia ogólne

35. Sprawozdania finansowe.

36. Przykład z całokształtu działalności.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1250 zł. (VAT zw.).
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe.

Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydane przez Centrum Badawczo-Szkoleniowe przy Certus Technologie Budowlane Sp. z o.o.